Ценовник

Цена изнајмљивања бицикла за сваки започети сат
20,00 дин.
Дневно изнајмљивање бицикла
100,00 дин.
Цена израде корисничке картице
500,00 дин.


Напомена:
Израда корисничке картице за рентирање бицикла представља једнократан трошак који се плаћа при иницијалном коришћењу услуге.
На цене из ценовника урачунат је порез на додату вредност.
Корисник је дужан да опрему и бицикле након употребе остави у исправном стању. У супротном, корисник мора да плати накнаду штете која је прописана посебним ценовником.

Oпшти услови изнајмљивања бицикала на територији Града Новог Сада(.pdf)

Инфо телефон: 021/472-41-40

mouseover